VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3265/VPCP-QHQT
V/v kêu gọi cứu trợ nhân dân Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề vì động đất tháng 5/2008

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công Thương;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp theo văn bản số 502/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về nạn nhân bịthiệt mạng trong trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội và thông lệ quốc tế có lời kêu gọi huy động nguồn lực củanhân dân Việt Nam cứu trợ giúp nhân dân Trung Quốc đã bị thiệt hại do động đấttại tỉnh Tứ Xuyên vào giữa tháng 5 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;- Văn phòng Chủ tịch nước;- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3). 26 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc