VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3266/VPCP-KGVX V/v một số cơ quan báo chí đưa thông tin không đúng về việc tăng giá xăng dầu.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Công Thương có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ (số 3917/BCT-TTTN ngày 13 tháng 5 năm 2008) và công văn gửi Văn phòng Chính phủ (số 4026/BCT-TTTN ngày 16 tháng 5 năm 2008) phản ánh việc một số cơ quan báo chíđưa thông tin không đúng về việc tăng giá xăng dầu trong thời gian gần đây, gâytác động xấu đối với thị trường. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ýkiến như sau:

Yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớiBộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc đưathông tin nói trên, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng các quy định hiện hành;báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Thông tin vàTruyền thông, Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

(Xin gửi kèm theo bản sao các công văn của Bộ Công thương).

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các Phó TTg;- Ban Tuyên giáo Trung ương;- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (03). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản