VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3270/VPCP-KTTH
V/v tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh.

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 3334/UBND-ĐTMTngày 04 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi Thủtướng Chính phủ kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đầu tư Dự án xây dựngtuyến đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài. Về vấn đề này, Vănphòng Chính phủ có ý kiến như sau:

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý tínhtiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với Dự án trên tại công văn số 2934/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ (công văn cógửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố HồChí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy