BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 328/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá gói thầu và hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đại lộ Đông – Tâyvà môi trường nước thành phố

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3902/BQLDA-PKH ngày14/11/2008 của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và môi trường nước thành phốvề điều chỉnh giá gói thầu Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ ChíMinh - Giai đoạn I và các gói thầu dự án xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phốHồ Chí Minh. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày22/4/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình dogiá thép xây dựng tăng đột biến, đối với các công trình, hạng mục công trình,gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước (vốn ngânsách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư pháttriển của Nhà nước và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước) được ghitrong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 có khối lượng thi công vào thời điểmgiá thép xây dựng tăng đột biến, thực hiện chỉ định thầu, đấu thầu (theo hợpđồng có điều chỉnh giá kể cả chưa đến tháng thứ 13 hoặc trọn gói) hoặc tự thực hiệndự án đều được bổ sung chi phí xây dựng do giá thép xây dựng tăng đột biến.Phương pháp tính bổ sung như hướng dẫn tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD Không bổsung chi phí xây dựng do giá thép tăng đối với thép nhập khẩu theo công trình.

2. Về nội dung điều chỉnh giá hợp đồng Bộ Xây dựng đã có vănbản số 302/BXD-KTXD ngày 20/11/2008.

Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và môi trường nước thànhphố căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh