BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3280/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan hàng hải NK của DNCX

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH FuHong Precision Component (Bắc Giang)
(Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

Trả lời công văn số 08/FPC-XNK ngày 22/05/2007 của Công ty TNHH FuHong Precision Component (Bắc Giang) là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) 100% vốn nước ngoài có trụ sở tại Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của công ty. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại khoản 6 điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư qui định tại phụ lục I hoặc II ban hành kèm theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP đã được thay thế bằng Phụ lục I hoặc II Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu. Thủ tục xét miễn thuế được hướng dẫn tại công văn số 4023/TCHQ-KTTT ngày 31/08/2006 của Tổng cục Hải quan.

Đối với việc áp dụng chính sách thuế hàng hóa nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và các loại hàng hóa khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu của DNCX thực hiện theo Điểm X Mục 2 Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

3. Các trường hợp được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được qui định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Hải quan và Điều 11 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

4. Theo Giấy phép đầu tư số 202043 000 008 (gửi kèm công văn số 08/FPC-XNK trên) của doanh nghiệp được cấp ngày 12/02/2007 có ghi DNCX, nhưng đối với thuế hàng hóa nhập khẩu doanh nghiệp được miễn thuế theo qui định tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 của Chính phủ, không thuộc đối tượng không chịu thuế theo DNCX (điều 2 Chương I Nghị định 149/2005/NĐ-CP) nên không đủ điều kiện làm thủ tục hải quan như DNCX.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (03 bản
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc