TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3282 TCT/PCCS
V/v hạch toán chi phí

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty liên doanh Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc

Trả lời công văn số 08/30/CV-PRO ngày 30/8/2004 của Công ty liên doanh Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc về khống chế chi phí khuyến mại và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Các khoản chi phí khuyến mại cho khách hàng bằng tiền, quà tặng, tổ chức cho khách hàng tham gia hội nghị hoặc tham quan trong và ngoài nước nhằm khuyến khích khách hàng trong việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm… được tính vào chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế không vượt mức khống chế quy định tại điểm 11 mục III phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính. Riêng các khoản chi phí đào tạo của Công ty không tính theo mức khống chế nêu trên.

2. Đối với các hoá đơn thanh toán tiền điện tiền ga của Chi nhánh có trụ sở tại tỉnh Cần Thơ, do nhầm lẫn, Công ty đã kê khai thuế GTGT đầu vào của Công ty có trụ sở tại Đồng Nai, nếu Cục thuế tỉnh Cần Thơ xác nhận Chi nhánh không kê khai thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn nêu trên thì Công ty không phải điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào Công ty đã kê khai với Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc