VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3287/VPCP-QHQT V/v tổ chức các hoạt động văn hóa "Ngày Việt Nam" tại Bắc Âu nhân chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao(công văn số 1532-VHĐN-UNESCO, ngày 15 tháng 5 năm 2008) về việc tổ chức cáchoạt động văn hóa nhân chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn SinhHùng tại Bắc Âu, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc các hoạtđộng văn hóa nhân chuyến thăm các nước Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển được nêutại công văn trên.

2. Bộ Ngoại giao làm việc cụ thểvới Bộ Tài chính trong việc thẩm định dự toán, giải ngân và quyết toán các hoạtđộng văn hóa nêu trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.


Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc