BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 329/TCHQ-KTTT
V/v: xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại PĂKNAM
(Số 12 ngõ 163 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội)

Trảlời công văn số 03/CTPN ngày 14/01/2008 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mạiPĂKNAM về việc xác nhận nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559, hệ thống Quản lý rủi ro ngày18/01/2008 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại PĂKNAM,MST: 0102248433 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạtđộng xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại PĂKNAM được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng