VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3291/VPCP-KTTH
V/v Chính sách khuyến khích đầu tư XD nhà ở cho công nhân làm việc tại KCN, KCX.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiếnvề đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9601/TTr-BKH ngày 31 tháng12 năm 2007 về Chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho côngnhân và người lao động tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất tại văn bản số 765/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 2 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Để sớm có đủ cơ sở trình Thủtướng Chính phủ quyết định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở chocông nhân và người lao động làm việc tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên, hoàn chỉnh thủ tụchồ sơ Đề án theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2008./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT,
các Vụ: KGVX, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy