BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3292/TCHQ-GSQL
V/v TTHQ đối với hàng hoá XNK theo hành lý của khách XNC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1265/HQTP-NV ngày15/05/2007của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất theo hành lý của khách hàng xuất nhập cảnh, căn cứ quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với hàng hoá của doanh nghiệp chế xuẩttong khu chế xuất tại TP. Hồ Chí Minh xuất nhập khẩu theo hành lý của khách xuất nhập cảnh được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu theo qui định Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP mục 5, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC và Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan.

Giao Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị Hải quan liên quan hướng dẫn doanh nghiệp chế xuất đắng ký đúng loại hình xuất nhập khẩu; phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng quy định hiện hành về thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu.

Công văn này thay thế công văn số 3999/TCHQ-GSQL ngày30/09/2005.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc