VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3293/VPCP-TCCB
V/v: ủy quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1047/BLĐTBXH-TCDN ngày 30 tháng 03 năm 2007 về việc xin ý kiến chỉ đạo về ủy quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện thẩm quyền quyết định thành lập trường cao đẳng dạy nghề theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề thì Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản; Website CP; các Vụ, đơn vị KG, VX, ĐP, Vụ III, Ban XDPL;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


Đoàn Mạnh Giao