VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3308/VPCP-QHQT V/v kết quả kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng cấp cao hợp tác kinh tế Việt - Pháp

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2910/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 4 năm 2008) về kết quả kỳ họp lần thứ 2 Hội đồngcấp cao vì sự phá triển hợp tác kinh tế Việt - Pháp (Hội đồng cấp cao), Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Hội đồng cấp cao phía Việt Nam:

- Làm việc với các đối tác liên quan của Pháp, vận động Phápủng hộ Việt Nam tại EU trong các chính sách của EU đối với hàng hóa của ViệtNam xuất khẩu sang EU, đặc biệt vận động Pháp và EU gia hạn GSP cho Việt Namtrong giai đoạn 2009-2011.

- Phối hợp thường xuyên với Hội đồng cấp cao phía Pháp, tăngcường trao đổi, phổ biến thông tin để tăng sự hiểu biết đến các đối tác liênquan phía Pháp, từ các cơ quan Chính phủ đến các doanh nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan liên quancủa Việt Nam, các Hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam để nắm bắt nhu cầu hợp tác,hỗ trợ việc xúc tiến đầu tư và thương mại sang Pháp và Châu Âu.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngànhliên quan làm việc với phía Pháp để bổ sung các lĩnh vực hợp tác mới có tiềmnăng như: giáo dục và đào tạo, kinh tế biển, vệ sinh an toàn thực phẩm và tìmkiếm các hình thức hợp tác phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN, Các Vụ: TH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc