BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3309/TCHQ-GSQL
V/v thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Tổng Công ty Đường sông Miền Nam
(Đ/c: 298 Huỳnh Tuấn Phát, P. Tân Thuận Tây Hồ, Q7. TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1326/HQTP-NV ngày 25/05/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kèm theo hồ sơ về việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu theo đề nghị của Tổng Công ty Đường sông MiềnNam. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét hồ sơ và báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh,Tổng cục Hải quan nhận thấy hồ sơ xin thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá chưa đầy đủ, thể hiện rõ cơ sở pháp lý để thành lập như:

1. Chưa có Luận chứng kinh tế kỹ thuật thuyết minh việc xây dựng địa điểm, chưa có Quy chế làm việc tại địa điểm trong đó nêu rõ phương thức vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu, dự kiến sản lượng hàng hoá xuất nhập khẩu khai thác tại địa điểm (nếu được thành lập).

2.Tại Hợp đồng thuê đất số 8018/HĐTĐ-TNMT-ĐKKTĐ ngày 3/11/2005 chỉ thể hiện diện tích đất thuê là 1749m2 và chỉ thuê ngắn hạn trong từng năm. Hồ sơ chưa đủ căn cứ để chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp để kinh doanh địa điểm như nêu trong Đơn đề nghị là 10.050m2.

3.Tại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa số 378/GPBTNĐ , Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực III chỉ cho phép bến thuỷ nội địa tại địa chỉ 38-38B Tôn Thất Thuyết hoạt động đến ngày 30/06/2007.

Từ các lý do nêu trên, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xem xét. quyết định thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu theo đề nghị của Tổng Công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Tổng Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc