BỘ NỘI VỤ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3311/BNV-TCCB
V/v báo cáo tổng kết thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại các Bộ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: BộNội vụ (Vụ Cải cách hành chính)

Thựchiện Công văn số 2945/BNV-CCHC ngày 15/10/2007 của Bộ Nội vụ về việc tổng kếtthí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại các Bộ, Bộ Nội vụ báo cáo tổng kết tìnhhình triển khai cơ chế một cửa tại Bộ trong thời gian qua như sau:

1.Tình hình triển khai thí điểm cơ chế một cửa tại Bộ.

Thựchiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1734/TTg-CCHC ngày27/10/2006 về việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại một số Bộ, Bộ Nội vụđã khẩn trương triển khai, bảo đảm các quy trình để phục vụ cho việc thí điểmthực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Bộ. Lãnh đạo Bộ đã đề nghị các cơ quan,đơn vị thuộc Bộ rà soát tất cả các hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết côngviệc, căn cứ pháp lý để thực hiện, công bố công khai quy trình thủ tục, hồ sơ,biểu mẫu giấy tờ giải quyết công việc tại bộ phận “một cửa” của Bộ, tạo điềukiện thuận lợi cho các công tác, công dân khi đến giải quyết các công việc theothẩm quyền của Bộ. Đồng thời thành lập Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ đơn giảnhóa thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 2007-2010. Sau khi được thànhlập, Tổ Công tác đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và dự toán kinhphí thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lýnhà nước giai đoạn 2007-2010 của Bộ Nội vụ.

- Ngày28/02/2007, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định số 165/QĐ-BNV về việc triểnkhai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại cơ quan Bộ Nội vụ với 13 loại côngviệc. Cụ thể:

+Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân,cơ quan, tổ chức về những lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Bộ Nội vụ;

+ Kếhoạch biên chế, bổ sung biên chế hành chính;

+Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước;

+Thi tuyển, tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Bộ Nội vụ;

+Tiếp nhận cán bộ, công chức xin chuyển về cơ quan Bộ Nội vụ;

+ Đềnghị bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương;

+ Bổnhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quản lý, phê chuẩn;

+Điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã;

+Trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu cử bổsung thành viên UBND cấp tỉnh.

+Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung ởngạch chuyên viên cao cấp và tương đương;

+Cho phép thành lập hội;

+Phê duyệt điều lệ hội;

+Thành lập các tổ chức pháp nhân của hội.

Đồngthời phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan Bộ.

- BộNội vụ đã bố trí phòng một cửa với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phụcvụ tốt nhất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; các quytrình, thủ tục hành chính được niêm yết công khai theo mẫu thống nhất, do đóbảo đảm tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan,tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục này.

- Môhình tổ chức của bộ phận một cửa là không tập trung, Văn phòng Bộ phân công mộtcán bộ thường trực, khi khách đến liên hệ công tác, liên quan đến chức năng,nhiệm vụ của đơn vị nào thì cán bộ thường trực liên hệ Lãnh đạo đơn vị đó để cửcán bộ, công chức xuống giải quyết công việc.

- Kểtừ ngày 28/02/2007 bộ phận một cửa của Bộ Nội vụ đi vào hoạt động, đến nay mớichỉ tiếp nhận được 02 hồ sơ đề nghị giải quyết (xin thành lập hội). Tuy hồ sơgửi qua bộ phận một cửa, nhưng vì đặc thù của công việc quyết định thành lậphội nên quá trình giải quyết cũng không khác trước là bao nhiêu.

2.Những kiến nghị, đề xuất cụ thể:

Căncứ vào đặc điểm chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ và thực tếtrong 2 năm trở lại đây, Bộ Nội vụ không nhận được kiến nghị, vướng mắc nào củacác cơ quan, tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính của Bộ; đồng thời qua 8tháng đưa vào hoạt động của bộ phận một cửa đối với số lượng 02 đơn đề nghịđược giải quyết, Bộ Nội vụ đề nghị không thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ. Đểgiải quyết tốt các thủ tục liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, chỉ cầncác Bộ, ngành tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát để đơn giản hóa các thủ tụchành chính của Bộ, ngành bảo đảm công khai, minh bạch; thực hiện tốt Quy chếlàm việc của Bộ, nhất là tăng cường sự phối kết hợp trong giải quyết công việcvà triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2000.

Trênđây là báo cáo về tình hình thực hiện cơ chế một cửa của Bộ Nội vụ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn