VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3312/VPCP-KNTN V/v xử lý sau thanh tra việc thanh toán hợp đồng DA Thoát nước TP Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Thanh tra Chính phủ.

Xét Báo cáo số 1835/UBND-QLĐTư ngày 02 tháng 4 năm 2008 củaỦy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giải trình liên quan đến Kết luận của Thanhtra Chính phủ về Dự án Thoát nước và vệ sinh thành phố Đà Nẵng; Báo cáo số 747/TTCP-CCTNngày 07 tháng 5 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh toán hợp đồng Dựán Thoát nước và vệ sinh thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiếnnhư sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẩn trương thựchiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1949/VPCP-VI ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);- Bộ Xây dựng;- VPBCĐTW về PCTN;- TCty XD số 1 - Bộ Xây dựng;- Cty CP Đầu tư và Xây dựng số 8;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: KTN, KTTH, TTĐT, TH;- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy