VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3314/VPCP-KTN V/v Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (côngvăn số 1231/BC-BNN-TL ngày 7 tháng 5 năm 2008), của Bộ Y tế (công văn số 378/TTr-BYT ngày 8 tháng 5 năm 2008) về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêuquốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2007 vàc các kiến nghị,giải pháp thực hiện Chương trình năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Đồng ý nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2007 và cáckiến nghị, giải pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình năm 2008 và các nămtiếp theo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế tại các côngvăn nêu trên.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phốihợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểmtra, chỉ đạo, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Chươngtrình theo Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướngChính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;- Các Bộ: GD&ĐT, KH&ĐT, TC, XD;- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, ĐP, KGVX, TTTH, TTĐT;- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý