VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3318/VPCP-KGVX V/v tổ chức bắn pháo hoa.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bảnsố 1487/BHVTTDL-VP ngày 24 tháng 4 năm 2008 về việc Ủy ban nhân dân tỉnh KhánhHòa xin phép tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm2008, Tết dương lịch năm 2009 và Lễ Fistival Biển năm 2009, căn cứ Quyết địnhsố 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổchức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước,của các địa phương và các ngày hội văn hóa, thể thao, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân có ý kiến như sau:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hai điểm bắnpháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút tại Lễ chung kết Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũnăm 2008.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa không sử dụng từ ngân sách nhànước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức tốtviệc bắn pháo hoa, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TTĐT;- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản