VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3327/VPCP-KGVX V/v lễ phát động toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, chống tái nghiện.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (công vănsố 1436//BLĐTBXH-PCTNXH ngày 29 tháng 4 năm 2008) về việc tổ chức lễ phát động"Toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện vàphòng, chống tái nghiện", Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủyban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiếnnhư sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành cóliên quan tổ chức lễ phát động "Toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn matúy, giúp đỡ nguời nghiện ma túy cai nghiện và phòng, chống tái nghiện"hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động-Thương binh vàXã hội và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;- Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Cục p/c HIV/AIDS Việt Nam, Bộ Y tế;- Văn phòng Thường trực p/c ma túy, Bộ CA;- Cục p/c tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB&XH;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: NC, TH, PL, TTĐT;- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản