BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3328/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 380/CHQTN-NV ngày 12/04/2007 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc xử lý không thu thuế và hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 8.1, mục I phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trường hợp lô hàng gỗ cao su xẻ của doanh nghiệp tư nhân Thành Lợi làm thủ tục nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh và xuất khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nên không đáp ứng đủ các điều kiện tại điểm 8.1, mục I phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên, do đó không đủ điều kiện để xét không thu thuế và hoàn thuế cho lô hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc