BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3329/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam
(Phòng 1002-1003 tầng 10 – 35 Nguyễn Huệ - P.Bến Nghé – Q1 – TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 99/ĐLHH ngày 26/04/2007 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt nam về việc ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.1 Phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì các Chi nhánh của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam có thời gian hoạt động xuất nhập khẩu chưa đủ 365 ngày nên không đủ điều kiện được coi là đối tượng chấp hành tốt pháp luật hải quan để được cấp thẻ ưu tiên làm thủ tục Hải quan và hưởng ân hạn thuế.

Để được ân hạn thuế, Chi nhánh của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam phải có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền phải nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.3.1 mục III phần C Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc