BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3329/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 2484/CT-TTHT ngày 26/6/2008 củaCục Thuế tỉnh Bình Định về lệ phí trước bạ khi chuyển đổi loại hình doanhnghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 10a, điểm 10d mục III phần IThông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ: "Tài sản của tổ chức, cánhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộptheo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyểncho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệphí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân đem tài sản của mình góp vốn vàotổ chức liên doanh, hợp doanh có tư cách pháp nhân (doanh nghiệp nhà nước,doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần...) và tổ chức liêndoanh, hợp doanh đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó; hoặc khi các tổ chứcliên doanh, hợp doanh giải thể, phân chia tài sản của mình cho các tổ chức, cánhân thành viên đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

.... d) Tài sản được chia hay góp dochia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổi tên tổ chức theo quyết định củacơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản, như: thay sánglập viên cũ bằng sáng lập viên mới thì phải nộp lệ phí trước bạ)".

Do vậy, trường hợp DNTN Kim Cúc chuyển đổi loại hìnhdoanh nghiệp thành Công ty TNHH Kim Cúc thì các tài sản thuộc diện chịu lệ phítrước bạ của DNTN Kim Cúc trước đây, nay đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sửdụng đứng tên Công ty TNHH Kim Cúc không phải chịu lệ phí trước bạ khi đăngký.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên; - Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT,TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương