BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3330 TCT/ĐTNN
V/v hoàn thuế GTGT cho dự án Nhà máy chế biến Condensate

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2759/CT-DN1 đề ngày 14/7/2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến Condensate trực thuộc Công ty chế biến kinh doanh sản phẩm dầu mỏ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, căn cứ công văn số 4575 TC/TCT ngày 29/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, từ ngày 1/1/2004, cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuê theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư.

Căn cứ quy định trên, căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TCNS ngày 13/3/1998 và Quyết định số 1336/QĐ-TCNS-ĐT ngày 16/8/2001 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, từ ngày 1/1/2004, Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ - PVPDC là đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ xin hoàn số thuế GTGt đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy chế biến Condensate, phát sinh từ ngày 1/1/2004. Hồ sơ hoàn thuế GTGT được lập theo quy định tại Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/T-BTC nói trên. Công ty PVPDV có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền hoàn thuế theo đúng chê độ tài chính, thực hiện quyết toán vốn đầu tư và bàn giao lại tài sản cho Nhà máy chế biến Condensate khi Nhà máy chính thức đi vào hoạt động.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cục thuế báo cáo Tổng cục để có hướng dẫn cụ thể.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến