TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3331 TCT/TNCN
V/v quản lý sử dụng thù lao thuế TNCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 2174/STC-TTr ngày 23/9/2004 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoà về việc quản lý và sử dụng khoản thù lao thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục III Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 23/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ về thuế thu nhập cao quy định: “... Cơ quan chi trả thu nhập được hưởng khoản tiền thù lao tính trên số tiền thuế thu nhập đã khấu trừ trước khi nộp vào NSNN để dùng vào mục đích trang trải các chi phí cho việc tổ chức thu nộp thuế và khen thưởng cho cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thu nộp theo tỷ lệ như sau: 0,5% (năm phần ngàn) đối với số thuế thu được từ thu nhập thường xuyên. 1% (một phần trăm đối với số thuế thu được từ khoản thu nhập không thường xuyên và số thuế thu nhập thu qua các nhà thầu nước ngoài...”

Căn cứ vào quy định trên đây, khoản thù lao mà Cơ quan chi trả thu nhập được hưởng tính trên số tiền thuế thu nhập cá nhân thu được, được sử dụng vào mục đích trang trải các chi phí cho việc tổ chức thu nộp thuế và khen thưởng cho cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thu nộp thuế TNCN; khoản thù lao này không thuộc diện chịu thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp; cá nhân được hưởng khoản thù lao nói trên thì được tổng hợp vào thu nhập chung để tính thuế thu nhập cá nhân. Việc sử dụng nguồn thù lao thuế TNCN vào các mục đích nói trên do Thủ trưởng cơ quan chi trả thu nhập xem xét quyết định.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoà biết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc