BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 3332/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra Công an nhân dân

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ

Trả lời công văn số 2374/TTCP-TCCB ngày 05/11/2007 của Thanhtra Chính phủ về việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độphụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra trong Công an nhân dân, Bộ Nội vụ có ýkiến như sau:

1. Về tên Thông tư đề nghị là: “Hướng dẫn thực hiện chế độphụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra đối với thanh tra viên Công an nhândân” cho phù hợp với quy định tại Điều 15 Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 của Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6015/VPCP-VX ngày 19/10/2007 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về mục I (đối tượng, phạm vi áp dụng):

Để thuận lợi trong quá trình thực hiện, Bộ Nội vụ đề nghịsửa lại mục này theo 2 khoản như sau:

- Khoản 1 mục I: Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra và Thanh tra viên được cấp có thẩmquyền quyết định bổ nhiệm theo quy định của pháp luật thuộc các tổ chức tronghệ thống thanh tra Công an nhân dân, gồm:

+ Thanhtra Bộ;

+ Thanh tra Tổng cục;

+ Thanh tra Bộ Tư lệnh Cảnh vệ;

+ Thanh tra Cục Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục và Trườnggiáo dưỡng;

+ Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Thanh tra Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộctỉnh;

+ Thanh tra thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thànhphố Hồ Chí Minh.

- Khoản 2 mục I. Thanh tra viên ở nơi không có tổ chức thanhtra quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 63/2006/NĐ-CP ngày 23/6/2006 củaChính phủ.

3. Về mục II (mức phụ cấp và cách tính trả):

- Đề nghị nghiên cứu trường hợp là sĩ quan chuyên môn kỹthuật (đối tượng hưởng lương chuyên môn kỹ thuật và phụ cấp thâm niên vượtkhung) được bổ nhiệm Thanh tra viên để bổ sung quy định về cách tính chế độ phụcấp này cho phù hợp.

- Về kết cấu mục II này đề nghị tham khảo cách thể hiện tạiThông tư liên tịch số 139/2007/TTLT-BQP-BNV-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Quốcphòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, trong đó có hướng dẫn về phụ cấp đối vớiThanh tra trong Quân đội để bảo đảm thống nhất trong lực lượng vũ trang (quânđội, công an).

4. Về mục III (nguồn kinh phí): Đề nghị trao đổi thống nhấtvới Bộ Tài chính.

5. Về các nội dung khác, gồm: mức phụ cấp 15%, hiệu lực thihành và thời điểm tính hưởng chế độ phụ cấp thống nhất như dự thảo.

Riêng khoản 3 mục IV đề nghị sửa lại như sau: “Trong quátrình thực hiện nếu có vướng mắc Công an các đơn vị, địa phương phản ảnh vềliên Bộ (qua Bộ Công an) để nghiên cứu, giải quyết.”

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Thanh tra Chínhphủ tổng hợp, hoàn chỉnh để ban hành Thông tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Lưu VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng