BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3333 TCT/DNK
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 22034/CT-HTr ngày 14/09/2004 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thuế suất thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.17, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Dịch vụ bưu điện, bưu chính, viễn thông và Internet...” áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ quy định trên thì dịch vụ nhận và chuyển phát hàng hoá trong nước áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10% (mười phần trăm).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến