VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3333/VPCP-QHQT V/v triển khai các hoạt động cứu trợ giúp Mi-anma khắc phục hậu quả cơn bão Nargis

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Quốc phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 549/TTr-BNG-ĐNA-m ngày 20 tháng 5 năm 2008 về việc triển khai các hoạt động trợgiúp Mi-an-ma khắc phục hậu quả cơn bão Nargis, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm GiaKhiêm tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN - Liên Hợp Quốc về tài trợ giúpMi-an-ma khắc phục hậu quả cơn bão Nargis tại Yangon (Mi-an-ma) vào ngày 25tháng 5 năm 2008. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức đoàn tham dự Hội nghị.

2. Giao Bộ Ngoại giao cử đại diện tham gia Nhóm đặc trách doTổng Thư ký ASEAN đứng đầu để triển khai cơ chế điều phối chung về các nỗ lựccứu trợ quốc tế giúp Mi-an-ma.

3. Giao Bộ Y tế tổ chức đoàn cán bộ y tế cùng các phươngtiện, trang thiết bị y tế, thuốc men tham gia cùng các nước ASEAN đến giúpMi-an-ma.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc