VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3334/VPCP-QHQT
V/v công tác chuẩn bị cho việc gia nhập APG

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 60TTr-NHNN ngày 05 tháng 6 năm 2007) về công tác chuẩn bị cho việc gia nhập Tổchức Châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG), Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý của đoàn Việt Nam do 01 lãnh đạo Ngân hàng Nhànước Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị thường niên của APG, tại thànhphố Perth (Austrlia), từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 7 năm 2007. Tham gia đoàn cóđại diện của các cơ quan: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chínhvà Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Chuẩn bị bài phát biểu tại Hội nghị trên, trong đó cần nêubật thành tựu của Việt Nam trong việc xây dựng cơ chế chống rửa tiền và cam kếttuân thủ các quy định của APG.

- Chuẩn bị báo cáo ngắn về việc triển khai công tác phòngchống rửa tiền của Việt Nam trong thời gian qua để gửi cho APG trước Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2b).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc