VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3335/VPCP-TCCV V/v thông báo ý kiến của TTgCP về việc thực hiện Đề án 30 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề ánĐơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn2007 - 2010 (Công văn số 3204/VPCP-TCCV ngày 19 tháng 5 năm 2008), Thủ tướngChính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Để bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, thống nhất Đề án Đơn giảnhóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010(sau đây gọi là Đề án 30) và đẩy mạnh cải cách thể chế theo quy định tại Nghịđịnh số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương:

1. Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việcthành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 quy định tại Phụ lục số III ban hànhkèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008. Tổ trưởng Tổ côngtác là Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêmnhiệm. Các thành viên khác của Tổ công tác làm việc chuyên trách và được hưởnghệ số trách nhiệm tương đương cấp trưởng phòng trực thuộc Văn phòng Bộ, cơ quanngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định số20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phảnánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục , đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCV (5). 125

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc