BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 334/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn bù giá xăng, dầu theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Công ty Cổ phần Rạng Đông

Trả lời văn bản số 963 CV/KH XDCB-RĐngày 24/11/2008 của Công ty Cổ phần Rạng Đông đề nghị hướng dẫn bù giá xăng,dầu trong chi phí máy thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày25/01/2008 của Bộ Xây dựng là hướng dẫn điều chỉnh dự toánxây dựng công trình. Theo qui định của Thông tư số 03/2008/TT-BXD thì hệsố điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (KĐCMTC)lập theo các tập đơn giá của các tỉnh, thành phố như phụ lục kèm theo Thông tư số03/2008/TT-BXD bao gồm: điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung là 540.000đồng/tháng cho lương thợ điều khiển máy và giá nhiên liệu tại thời điểm tháng01 năm 2008, cụ thể: giá dầu là 9.300 đồng/lít, giá xăng là 11.864 đồng/lít.

2. Về việc bù giá xăng, dầu theoqui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng: Trường hợpgiá xăng, dầu tăng cao so với giá gốc tính toán (giá dầu là 9.300 đồng/lít vàgiá xăng là 11.864 đồng/lít) trong Thông tư số 03/2008/TT-BXD thì ngoài hệ sốKĐCMTCchủ đầu tư chủ động tính toán điều chỉnh chi phíxăng, dầu trong giá ca máy theo các phương pháp được hướng dẫn cụ thể tại Thôngtư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008của Bộ Xây dựng, việc áp dụng tính bù chi phí phải thực hiện theo nguyên tắckhông được tính trùng chi phí.

Công ty Cổ phần Rạng Đông căn cứ ý kiến trên tổchức thực hiện theo qui định.

Nơi nhận:Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD.
T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh