ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO - SỞ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 334/LCQ
V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp phát vốn, sử dụng và thanh quyết toán đối với Quỹ phòng chống lụt, bão thành phố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các sở - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện.

Căn cứ Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2007 và Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 16tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu thuQuỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân, doanh nghiệp năm 2007; trong đó,giao Sở Tài chính thành phố chủ trì phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng,chống lụt, bão thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng dẫn,theo dõi, quản lý, kiểm tra tình hình thu và sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bãotheo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Để tạo điều kiện cho các địaphương, đơn vị thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống lụt, bão,mua sắm trang thiết bị phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn đảm bảo chấtlượng, đúng tiến độ thời gian và thanh quyết toán nhanh chóng, Ban chỉ huyPhòng, chống lụt, bão thành phố và Sở Tài chính thành phố hướng dẫn quy trình,thủ tục cấp phát vốn, sử dụng và thành quyết toán kinh phí đầu tư xây dựng côngtrình phòng, chống lụt, bão và mua trang thiết bị phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm,cứu nạn từ nguồn Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố như sau:

I. CẤP PHÁT KINH PHÍ TỪ NGUỒNQUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ:

1. Sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt,bão thành phố:

Theo Điều 29 Pháp lệnh Phòng, chốnglụt, bão năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000; Điều 14,Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chínhphủ về thành lập và hoạt động của Quỹ Phòng, chống lụt, bão của địa phương vàtình hình thực tế của thành phố, Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố được chisử dụng vào các việc sau đây:

- Tập huấn, diễn tập các phương ánphòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn.

- Cứu hộ người và tài sản, cứu hộcông trình bị sự cố do lụt, bão gây ra.

- Nâng cấp công trình phòng, chốnglụt, bão; hỗ trợ xử lý sự cố đê điều, bờ bao, cống ngăn triều, công trìnhphòng, chống lụt bão.

- Hỗ trợ tu sửa trường học, bệnhviện, trạm xá và các công trình công cộng khác ở địa phương để khắc phục hậuquả do bão, lụt, thiên tai gây ra.

- Tuần tra, trực ban trong mùa mưabão, triều cường.

- Phục vụ công tác dự báo, cảnhbáo; chỉ đạo, chỉ huy và tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống lụt, bão.

- Mua sắm trang thiết bị, phươngtiện cần thiết cho công tác phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn do lụt, bão,thiên tai gây ra.

2. Trình tự thủ tục đề xuất sửdụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố:

a. Kế hoạch hàng năm:

- Trong tháng 10, các địa phương,đơn vị báo cáo đề xuất danh mục, nội dung cần hỗ trợ (tập huấn, diễn tập, muasắm trang thiết bị, phương tiện …) từ nguồn Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phốcho năm sau gửi về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

- Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng,chống lụt, bão thành phố rà soát, kiểm tra theo nội dung đề xuất của các địaphương, đơn vị.

- Tháng 01 năm sau, Thường trực BanChỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xétduyệt chi từ nguồn Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố hỗ trợ cho các địaphương, đơn vị.

b. Kế hoạch phát sinh (khi xảy rasự cố về bờ bao, công trình phòng, chống lụt, bão và thiệt hại do thiên tai gâyra):

- Các địa phương, đơn vị báo cáotình hình thiệt hại do lụt, bão, thiên tai gây ra và đề xuất hỗ trợ thiệt hại.

- Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng,chống lụt, bão thành phố tiến hành kiểm tra thực tế nơi xảy ra sự cố, thiệt hạivà lập biên bản kiểm tra để xác minh sự việc.

- Thường trực Ban Chỉ huy Phòng,chống lụt, bão thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét duyệt từ nguồnQuỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị.

3. Sau khi có văn bản chấp thuậncủa Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bãothành phố lập thủ tục chi tạm ứng cho các địa phương, đơn vị theo đúng nội dungvà kinh phí được duyệt.

II. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, SỬ DỤNGQUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ:

Thủ trưởng các đơn vị, sở – ngành,Ủy ban nhân dân quận – huyện có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mụcđích, đúng thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố đối với kinhphí từ nguồn Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố cấp phát cho đơn vị, địaphương nhằm phát huy hiệu quả sử dụng quỹ trong công tác phòng ngừa, phòngtránh, ứng phó và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ THANHQUYẾT TOÁN KINH PHÍ TỪ NGUỒN QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ:

Đối với trình tự, thủ tục đầu tưxây dựng công trình phòng, chống lụt, bão thực hiện theo Văn bản số 168/PCLBngày 06 tháng 8 năm 2007 và Văn bản số 187/PCLB ngày 27 tháng 8 năm 2007 củaBan Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

Đối với việc mua sắm trang thiết bịtừ Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố phải thực hiện theo quy trình và thủ tụcmua sắm trang thiết bị theo quy định hiện hành của Nhà nước.

1. Về thanh quyết toán kinh phíđối với đầu tư công trình phòng, chống lụt, bão:

- Ủy ban nhân dân các quận – huyệnchịu trách nhiệm phê duyệt quyết toán công trình phòng, chống lụt, bão sử dụngtừ nguồn Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố.

- Đối với các công trình phòng,chống lụt, bão sử dụng từ nhiều nguồn vốn khác nhau, phải phân rõ các nguồn vốnđã sử dụng cho công trình.

- Hồ sơ quyết toán gồm có:

+ Hồ sơ dự toán, quyết toán, báocáo kinh tế kỹ thuật kèm theo các Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân cácquận – huyện;

+ Hợp đồng thi công xây dựng côngtrình;

+ Biên bản nghiệm thu và hồ sơ hoàncông;

+ Hóa đơn giá trị gia tăng của xâylắp;

+ Hóa đơn giá trị gia tăng khác(trong trường hợp thuê tư vấn, thiết kế dự toán, kinh tế kỹ thuật, giám sát);

+ Quyết định phê duyệt thiết kế dựtoán;

+ Quyết định phê duyệt giá chỉ địnhthầu;

+ Quyết định phân công ban giám sát;

+ Chứng từ có liên quan khác.

2. Về thanh quyết toán kinh phímua sắm phương tiện, trang thiết bị phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn:

Hồ sơ thanh quyết toán phải đầy đủchứng từ, hóa đơn theo quy định và quyết định phê duyệt mua sắm phương tiện,trang thiết bị hoặc báo cáo kết quả sử dụng kinh phí đã mua sắm trang thiết bịcủa Ủy ban nhân dân quận – huyện hoặc thủ trưởng đơn vị, sở - ngành.

Thủ tục mua sắm phương tiện, trangthiết bị phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn thực hiện theo quy định hiệnhành của Luật Đấu thầu.

3. Về thanh quyết toán kinh phíđược hỗ trợ đột xuất để khắc phục sự cố công trình, hỗ trợ thiệt hại do thiêntai gây ra, hồ sơ gồm có:

- Dự toán được phê duyệt;

- Báo cáo kết quả thực hiện;

- Chứng từ, hóa đơn có liên quan;

- Danh sách chi cho lực lượng thamgia có ký nhận (kèm theo kế hoạch thực hiện);

- Đối với kinh phí khắc phục sự cốcông trình phải được phục hồi hồ sơ hoàn công theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựngcông trình đặc thù.

4. Về thanh quyết toán kinh phítập huấn, diễn tập và các khoản chi khác, hồ sơ gồm có:

- Dự toán được phê duyệt;

- Báo cáo kết quả thực hiện;

- Chứng từ, hóa đơn có liên quan;

- Danh sách chi cho lực lượng thamgia có ký nhận (kèm theo kế hoạch thực hiện).

5. Thời hạn thanh quyết toánkinh phí:

Theo Điều 31 Pháp lệnh Phòng, chốnglụt, bão năm 1993, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000, các địa phương, đơn vịphải triển khai thực hiện các hạng mục được đầu tư từ Quỹ Phòng, chống lụt, bãothành phố để hoàn thành thanh quyết toán ngay trong năm được cấp kinh phí;trường hợp kinh phí được duyệt trong quý IV được thanh quyết toán trong thờigian chỉnh lý vào quý I năm sau:

6. Hồ sơ thanh quyết toángửi về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố (chi cục Thủy lợivà Phòng, chống lụt, bão), địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1,điện thoại: (08) 8.233.811 hoặc 8.297.598.

IV. TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ:

Hàng năm, Văn phòng Ban Chỉ huyPhòng, chống lụt, bão thành phố kiểm tra định kỳ đối với các công trình phòng,chống lụt, bão (đặc biệt là trong giai đoạn triển khai thi công) và các phươngtiện, trang thiết bị đã được mua sắm.

SỞ TÀI CHÍNH
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Kim Lệ

BAN CHỈ HUY PCLB THÀNH PHỐ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Phước Thảo

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ô. Nguyễn Trung Tín – PCT UBND TP;
- Văn phòng HĐND-UBND TP;
- Phòng TC – KH, P. Kinh tế các quận – huyện;
- GĐ, PGĐ phụ trách khối;
- P. KH-TC (Sở NN và PTNT);
- BLĐ Chi cục TL và PCLB;
- Lưu: VT, PCLB, KT-N.N