BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3340/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2008

Kínhgửi: Công ty TNHH Green World.

Trả lời công văn số 01/6/VB ngày25/6/2008 của Công ty TNHH Green World về kê khai thuế suất thuế GTGT cho mặthàng rong biển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.10, Mục II, Phần BThông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế giá trịgia tăng hướng dẫn:

“2.10 Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi,thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chếlàm sạch, ướp đông, phơi sấy khô ở khâu kinh doanh thương mại (trừ các đối tượngquy định tại Điểm 2, Mục II, Phần A Thông tư này).” áp dụng thuế suất thuế GTGTlà 5%.

Tại điểm 3.12, Mục II, Phần BThông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế giá trịgia tăng hướng dẫn:

“3.12 Sữa, bánh, kẹo, nước giải khátvà các loại thực phẩm chế biến khác, trừ các loại thực phẩm thuế suất thuế 5%”.áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tại điểm 2.10, Mục II, Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế giá trị giatăng hướng dẫn:

“2.10- Sản phẩm trồng trọt, chănnuôi; thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chếlàm sạch, bóc vỏ, phơi, sấy khô, ướp đông, ướp muối ở khâu kinh doanh thươngmại (trừ các đối tượng nêu tại Điểm 1.1, Mục II, Phần A Thông tư này).” áp dụngthuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại điểm 3.12, Mục II, Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế giá trị giatăng hướng dẫn:

“3.12- Sữa, bánh, kẹo, nước giảikhát và các loại thực phẩm chế biến khác, trừ các loại thực phẩm thuộc nhóm thuếsuất 5%”. Áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH Green World nhập khẩu rong biển về chế biến qua công đoạn tẩmthêm dầu, đường, muối, đóng gói vào bao bì để đem tiêu thụ thì áp dụng thuếsuất thuế GTGT là 10%.

Công ty thực hiện kê khai, nộpthuế GTGT theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương