TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3345 TCT/PCCS
V/v trả lời bạn đọc Tạp chí Thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Kim Linh

Trả lời công văn số CV/ 89/04/DNKL ngày 02/08/2004 của Doanh nghiệp tư nhân Kim Linh về hạch toán chiết khấu giảm giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1141/TC /QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp thì:

1. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng với số lượng nhiều được giảm giá thì số tiền giảm giá kế toán ghi như sau:

Nợ TK 111, 112...

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Có TK 156 (nếu là hàng hoá)

Có TK 152 (nếu là nguyên liệu, vật liệu)

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

2. Trường hợp mua hàng với số lượng nhiều được thưởng bằng hiện vật thì kế toán ghi

Nợ TK 156 (nếu nhận thưởng bằng hàng hoá)

Nợ TK 152 (nếu nhận thưởng bằng nguyên liệu, vật liệu)

Có TK 711- Thu nhập khác

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Kim Linh được biết./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc