VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3347/VPCP-QHQT V/v Tổ chức Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Môi trường ASEAN 11 và các sự kiện liên quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số: 17/TTr-BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan và địa phương liên quan tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEANkhông chính thức lần thứ 11 và các hội nghị liên quan: Bộ trưởng Môi trườngASEAN+3 lần thứ 7, Bộ trưởng Môi trường Đông Á lần thứ nhất, Hội nghị Khói mùxuyên biên giới và các sự kiện khác gồm: lễ trao giải thưởng thành phố bền vữngvề môi trường ASEAN năm 2008 lần thứ nhất và triển lãm môi trường Đông Á.

2. Đồng ý việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức cáchội nghị và các sự kiện nêu trên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làmTrưởng Ban; Thứ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Ngoại giao làm Phó Trưởng ban; thành viên là Thứ trưởng cácBộ: Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc cụ thể với Bộ Tàichính về kinh phí tổ chức các hội nghị và các sự kiện nêu trên bảo đảm tiếtkiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ;- Các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, KTN, TH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc