VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3348/VPCP-QHQT
V/v gia hạn hợp đồng thuê đất và xây lại Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội.

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tại côngthư ngày 20 tháng 3 năm 2007 về việc xin gia hạn thời gian thuê đất đến năm2074 và xây dựng lại Đại sứ quán tại Hà Nội; xem xét ý kiến của Bộ Ngoại giaotại công văn số 765/BNG-CPVNGĐ-QLCT ngày 6 tháng 6 năm 2007 và ý kiến của Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 2641/UBND-NNĐC ngày 17 tháng 5năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc gia hạn thời gian thuê đất đến năm2074 của Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội và việc xây dựng lại Đại sứ quán.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, thống nhất vớiBộ Ngoại giao thực hiện việc cho Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội thuêđất theo đúng quy định của Pháp luật về Đất đai. Việc miễn giảm tiền thuê đấtthực hiện theo nguyên tắc có đi có lại, phù hợp với điều ước Quốc tế mà ViệtNam là thành viên và pháp luật của Việt Nam.

3. Thời hạn hoàn thành các thủ tục theo quy định cho Đại sứquán thuê đất chậm nhất ngày 01 tháng 01 năm 2008.

4. Giao Bộ Ngoại giao thông báo chính thức cho Đại sứ quánThụy Điển tại Việt Nam ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, NN;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc