VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3349/VPCP-QHQT V/v gặp gỡ, tọa đàm với đoàn doanh nghiệp WEF

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1546/TTr-BNG-THKTngày 16 tháng 5 năm 2008) về việc tiếp lãnh đạo đoàn doanh nghiệp thành viênDiễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý các kiến nghị nêu tại công văn nói trên của BộNgoại giao.

- Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liênquan thu xếp chuyến thăm, tổ chức chương trình làm việc của đoàn lãnh đạo mộtsố doanh nghiệp thành viên WEF, chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ cho buổi tiếpcủa Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàtriển khai thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTg, các PTT;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, cục QT, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc