BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 335/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh
- Vụ Lễ tân – Bộ Ngoại giao
- Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 22/HQTP-NV ngày04/01/2008 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thiết kế sổ Định mứchàng miễn thuế mới theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và biện pháp quản lýmới của Bộ Ngoại giao cũng như của Bộ Tài chính, đề nghị Vụ Lễ tân – Bộ Ngoạigiao khẩn trương chủ động thiết kế. Theo đó, Vụ Lễ tân sẽ phối hợp với Tổng cụcHải quan, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính để thống nhất mẫu thiết kế và sớm báocáo Bộ Tài chính ban hành mẫu sổ mới. Trong thời gian chưa có mẫu sổ mới, đềnghị Vụ Lễ tân hướng dẫn Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh xác nhận định mức hàng miễnthuế như đã thống nhất với Cục hải quan TP Hà Nội thực hiện trong thời gian trướcngày 31/12/2007.

2. Về việc quản lý và theo dõi việcthanh lý xe ôtô của các thành viên cơ quan Lãnh sự, đề nghị Cục Hải quan TP. HồChí Minh tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công Thương – Tài chính – Ngoại giao và Thôngtư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan quy định thủ tục hảiquan và quản lý xe ôtô, xe môtô của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhậpkhẩu theo chế độ phi mậu dịch. Tổng cục Hải quan ghi nhận những vướng mắc khókhăn trong quản lý và theo dõi việc thanh lý xe ôtô của các thành viên cơ quanLãnh sự và sẽ đưa vào thông tư mới thay thế Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ nêutrên.

Vụ Lễ tân chịu trách nhiệm quản lý,theo dõi việc các cơ quan đại diện có trách nhiệm bảo quản xe ô tô, hoàn thànhthủ tục tái xuất khẩu, chuyển nhượng xe ô tô theo quy định tại các khoản 4b, 4c mục V Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007.

3. Đề nghị Sở Ngoại vụ TP Hồ ChíMinh xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao (Vụ Lễ tân) để được hướng dẫn việcxác nhận định lượng hàng miễn thuế trong sổ định mức hàng miễn thuế cho các đốitượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. Cục Hải quan TP Hồ Chí Minhkhông giải quyết thủ tục cấp giấy phép tạm nhập miễn thuế xe ôtô, xe môtô trêncơ sở văn bản xác nhận biên chế của Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, Chỉ thực hiện cấpphép đối với những trường hợp có tiêu chuẩn được Bộ Ngoại giao duyệt trong sổmua hàng miễn thuế như quy định tại tiết g điểm 1 phần V Thôngtư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG và điểm 1 phần IIThông tư số 02/2001/TT-TCHQ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hảiquan TP Hồ Chí Minh thực hiện, và đề nghị Vụ Lễ tân, Sở Ngoại vụ Tp Hồ Chí Minhphối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo