VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3352/VPCP-NN
V/v triển khai kế hoạch vốn năm 2007 cho các dự án đảm bảo an toàn hồ chứa nước

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (côngvăn số 1322/BNN-KH ngày 16 tháng 5 năm 2007), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 3764/BKH-KTNN ngày 31 tháng 5 năm 2007), Tài chính (công văn số 7000/BTC-ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2007) về việc triển khai kê hoạch vốn năm 2007cho các dự án đảm bảo an toàn hồ chứa nước, Phó Thủ tướng Thường trực NguyễnSinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Tài chính thông báo kế hoạch vốn năm 2007 cho cácdự án đảm bảo an toàn hồ chứa nước như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại công văn số 1322/BNN-KH ngày 16 tháng 5 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn