TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3353 TCT/PCCS
V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng
61E- La Thành Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Trả lời công văn số 70/CT-TCKT ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động”

Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1 tháng 9 năm 2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

“… Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây có điều kiện ưu đãi đầu tư theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các điều kiện ưu đãi đầu tư trước đây cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư này thì được hưởng ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2004”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng được thành lập theo Quyết định số 1595/QĐ-BXD ngày 13 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty lắp máy điện nước và Xây dựng thuộc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội thành Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng, đang hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo điểm 1, Điều 21 của Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (không phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) thì sang năm 2004 nếu Công ty vẫn còn thời gian ưu đãi thì Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại theo điểm 1.2, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Thời gian ưu đãi còn lại = thời gian ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC trừ (-) thời gian công ty đã được miễn, giảm thuế kể từ khi có thu nhập chịu thuế đến ngày 1 tháng 1 năm 2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương