TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3361/TCHQ-KTTT
V/v hoàn trả tiền thuế nộp nhầm

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 958/HQHN-NV ngày 24 tháng 06 năm 2004 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về thanh khoản tiền thuế của Công ty TNHH công nghệ mạng thế hệ mới (NGN) và đề nghị của doanh nghiệp xin được khấu trừ tiền thuế nộp thừa theo giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản số 5005 ngày 06 tháng 2 năm 2002, số tiền: 5.255.000đ vào các tờ khai sau của đơn vị. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ xác nhận của Kho bạc nhà nước Quận Cầu giấy ngày 26 tháng 8 năm 2003; Công văn số 614 KB/KT ngày 27 tháng 4 năm 2004 của Kho bạc nhà nước thì số thuế đã nộp bằng giấy nộp tiền số 5005 nêu trên đã điều tiết cho NSNN trung ương năm 2002 nên không thể điều tiết về Kho bạc nhà nước Đông Anh. Số thuế trên đã được điều tiết NSNN trung ương, nhưng Cục Hải quan thành phố Hà Nội không có đối chiếu với Kho bạc nhà nước (do không mở tài khoản theo dõi thu NSNN tại Kho bạc Cầu giấy năm 2002) nên không hạch toán thu NSNN năm 2002 trong bảng cân đối kế toán. Vì vậy, nếu bù trừ tiếp vào các tờ khai sau cho doanh nghiệp sẽ không hạch toán kế toán được.

Để giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội: Căn cứ xác nhận của Kho bạc nhà nước Cầu giấy ngày 26 tháng 8 năm 2003, Cục Hải quan thành phố Hà Nội ra quyết định hoàn thuế cho số thuế Công ty đã nộp nhầm. Quyết định hoàn thuế này, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội lưu trong hồ sơ của tờ khai được hoàn thuế và vào sổ kế toán khi sửa đổi chế độ kế toán theo Quyết định số 559/QĐ-KTTT ngày 15 tháng 11 năm 2000 của Tổng cục Hải quan sẽ khắc phục sau.

Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH công nghệ mạng Thế hệ mới lập hồ sơ gửi Vụ Ngân sách nhà nước để hoàn trả cho đơn vị.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục (Vụ KTTT XNK) để có hướng dẫn tiếp.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An