TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3364/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1836/HQTP .GTT ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu và nguyên liệu vật tư trực tiếp đưa vào sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại thông tư 08/2002/TT /BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 3211/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 7 năm 2002 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn áp giá tính thuế đối với hàng là nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện: Chỉ chấp nhận áp giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng đối với hàng nhập khẩu là nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất nếu có đủ các điều kiện sau:

1. Có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm .2. mục 2 phần III thông tư số 08/2002/TT /BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính, điểm 2, 3, 4, 5 mục II công văn số 3211/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 7 năm 2002 của Tổng cục Hải quan.

2. Doanh nghiệp phải thực sự có đầu tư dây chuyền, thiết bị, nhà xưởng và có đủ năng lực để sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan hải quan. Cục Hải quan địa phương phải kiểm tra từng trường hợp cụ thể trước khi chấp nhận cho doanh nghiệp được đăng ký loại hình này để ngăn chặn doanh nghiệp lợi dụng gian lận đối với các trường hợp lắp ráp, đóng gói, phân loại đơn giản hoặc có đầu tư dây chuyền thiết bị nhưng không sản xuất được.

3. Trường hợp mức giá ghi trên hợp đồng quá bất hợp lý so với giá nhập khẩu thực tế trên thị trường, đề nghị Cục hoàn chỉnh hồ sơ để kiểm tra sau thông quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An