VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3366/VPCP-KTTH
V/v bình ổn thị trường trong nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ CôngThương tại văn bản số 3950/BCT-TTTN ngày 14 tháng 5 năm 2008, của Bộ Xây dựngtại văn bản số 13/BC-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2008 về việc thực hiện kiềm chếtăng giá, bình ổn thị trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phươngkhẩn trương thực hiện các giải pháp về chống đầu cơ tăng giá một số mặt hàngthiết yếu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 3218/VPCP-KTTHngày 19 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơnvị chủ đầu tư đẩy mạnh thi công xây dựng các nhà máy xi măng để sớm đưa vàohoạt động, tăng nguồn cung cho thị trường, góp phần vào việc bình ổn thị trườngxi măng trong nước.

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạoTổng công ty vận tải thủy ưu tiên bố trí đủ phương tiện để vận chuyển clinker,xi măng từ Bắc vào Nam, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ xi măng của cáccông trình xây dựng tại địa bàn này nếu xảy ra tình trạng thiếu nguồn cục bộ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên rà soát, duy trì cân đốicung cầu các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn; kịp thời kiến nghị với các cơquan chức năng biện pháp xử lý phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TKBT, KTN, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). 85
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy