TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3369/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

- Công ty XNK khoáng sản
Số 6 - Phạm Ngũ Lão - Hà Nội

Trả lời công văn số 45/XNK-TV ngày 12 tháng 7 năm 2004 của Công ty XNK khoáng sản về việc xin giải toả cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty XNK khoáng sản (MIMEXCO) MST: 010010308002 hiện có nợ thuế tại Cục Hải quan Hà Nội số tiền: 1.919.456.000 đồng. Đây là số nợ thuế của lô hàng xe gắn máy MBK FLAME 125 đang có khiếu nại về việc tính thuế do nhãn hiệu xe.

Trong thời gian chờ xử lý việc xác định được nhãn hiệu xe MBK FLAME 125 của Công ty có thuộc nhãn hiệu xe YAMAHA hay không; để tránh ách tắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty MIMEXCO được làm thủ tục XNK hàng hoá đến 30 tháng 9 năm 2004, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An