BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3371/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2008

Kínhgửi: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

Trả lời công văn số 535/2008/CV-QTG ngày 11/07/2008 của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc ViệtNam (Trung tâm) về chính sách thuế Giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Về việc thực hiện chính sách thuếđối với việc kê khai và sử dụng hóa đơn chứng từ đối với tiền hoa hồng từ việcthu hộ tiền bản quyền của các tác giả tại Trung tâm, Tổng cục Thuế đã có côngvăn số 789/TCT-PCCS ngày 14/02/2007 và công văn số 1658/TCT-HT ngày 28/04/2008hướng dẫn đơn vị, cụ thể:

Trường hợp Trung tâm được cáctác giả chủ sở hữu tác phẩm ủy thác thu hộ tiền bản quyền tác phẩm âm nhạc vàđược hưởng hoa hồng từ việc thu hộ này thì doanh thu chịu thuế GTGT của Trungtâm là tiền hoa hồng do các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm trích lại cho Trungtâm, Trung tâm thực hiện kê khai thuế GTGT theo thuế suất 10% và lập hóa đơnGTGT đối với khoản hoa hồng nhận được.

2. Về việc lập chứng từ cho đơnvị chi trả tiền bản quyền và việc chi tiền bản quyền cho các tác giả chủ sở hữutác phẩm:

Khi Trung tâm thu tiền bản quyềncủa các cá nhân, đơn vị sử dụng tác phẩm thì Trung tâm lập phiếu thu, khi Trungtâm chi tiền bản quyền cho các tác giả thì Trung tâm phải lập phiếu chi. Trườnghợp thu và chi cho nhiều đối tượng thì Trung tâm lập bảng kê chi tiết kèm theo,có ký nhận. Trung tâm có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tạm tính theomức 10% trên số thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên khi chi trả thu nhập bảnquyền cho cá nhân tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Trungtâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP Hồ Chí Minh;
- CT TP Hà Nội;
- Vụ PC
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương