TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3378 TCHQ/GSQL
V/v phân loại áp mã mặt hàng Sarkosyl-O

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.
551 - Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm - Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 258/PGDM ngày 16 tháng 06 năm 2004 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ liên quan đến phân loại mặt hàng Sarkosyl-O Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính chuyển đến. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Tại công văn nêu trên, Quý công ty đã đưa thông tin về việc Trung tâm PTPL hàng hoá miền Bắc - Tổng cục Hải quan đã phân tích và kết luận lô hàng Sarkosyl-O là chất hoạt động bề mặt, nhưng không nêu rõ thời gian, địa điểm làm thủ tục nhập khẩu cũng như kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá của Hải quan, nên Tổng cục Hải quan không đủ thông tin để trả lời Công ty.

- Căn cứ mục C và D quy định tại Thông tư 81/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; Căn cứ quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục Hải quan ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để được hướng dẫn phân loại hàng hoá.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo