BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3380/TCHQ-KTTT
V/v loại hình nhập khẩu và chính sách thuế đối với sản phẩm hoàn chỉnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 1113/HQBD-NVngày 23/6/2008 của Cục Hải quan Bình Dương về việc đăng ký loại hình tờ khai vàchính sách thuế đối với mặt hàng thùng nhựa và Pallet nhựa dùng để làm bao bìđóng gói hàng xuất khẩu có tính chất luân chuyển của Công ty TNHH Yazaki, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế: Vấn đềCục Hải quan Bình Dương hỏi đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm 5.1 mục I Phần BThông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu. Theo hướng dẫn tại điểm này, thì: “Sản phẩm hoàn chỉnh do doanh nghiệpnhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng gói chung với sản phẩm xuấtkhẩu thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài” thuộc loại vật tư,nguyên liệu được xét hoàn thuế nhập khẩu.

2. Về đăng ký loại hình: Theoquy định tại Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001 của Tổng cục Hảiquan về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hóa XNK; thì: Đối với mặt hàng thùngnhựa và Pallet nhựa nhập khẩu dùng để làm bao bì đóng gói hàng xuất khẩu khinhập khẩu được đăng ký tờ khai theo loại hình sản xuất hàng xuất khẩu (SXXK),và chịu sự quản lý theo dõi, xét hoàn thuế theo loại hình sản xuất hàng xuấtkhẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc