BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3380/TCT-CS
V/v xử phạt chậm kê khai tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc

Trả lời Công văn số 2072/CT-TH-DT ngày 10/6/2008 của Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc hỏi về xử phạt vi phạmpháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2, Điều 42 Luật Quảnlý thuế quy định: “2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn địnhthuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan quản lýthuế”.

- Tại khoản 2, Điều 106 LuậtQuản lý thuế quy định: “2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiềnphải nộp hoặc không khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ sốtiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì bị xử phạtchậm nộp thuế theo quy định tại Điều này, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủtục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế”.

Căn cứ các quy định nêu trên,theo báo cáo của Cục Thuế tại Công văn số 2072/CT-TH-DT thì Công ty Truyền hìnhcáp Đắc Lắc được UBND tỉnh Đắc Lắc ra Quyết định giao đất vào ngày 02/7/2007 vàquyết định phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất vào ngày 20/11/2007. Công ty đã nộptiền vào ngân sách nhà nước vào ngày 15/5/2008, nhưng đến ngày 22/5/2008 mớinộp hồ sơ kê khai tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ trước cơ quan thuế kiểmtra phát hiện thì bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế như sau:

- Xử phạt hành vi không kê khailệ phí trước bạ theo quy định tại điểm 1b Phần II Thông tư số 06/2004/TT-BTCngày 04/2/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CPngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực phí, lệ phí theo hướng dẫn tại Mục I, Phần G Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý viphạm pháp luật về thuế.

- Xử phạt chậm nộp tiền sử dụngđất theo quy định tại Khoản 2, Điều 106 Luật Quản lý thuế. Số ngày tính phạtchậm tiền sử dụng đất xác định từ ngày Công ty nhận được Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 20/11/2007 của tỉnh Đắc Lắc phê duyệt mức thu tiền sử dụngđất, đến ngày Công ty nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra hồ sơđể xác định thời điểm Công ty nộp đủ hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ, thời điểmnhận được Quyết định số 3082/QĐ-UBND nêu trên và thời điểm nộp tiền sử dụng đấtđể xử phạt theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương