VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3380/VPCP-KTTH V/v ban hành văn bản về chống đầu cơ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tại Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 09 tháng 5 năm 2008 và số 125/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xâydựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2008 Chỉ thị của Thủ tướngChính phủ quy định việc xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán quámức nhằm thu lợi bất chính, buôn lậu, gian lận thương mại, đưa tin thất thiệtgây tâm lý hoang mang trong xã hội (Điểm 2.a - Thông báo 117/TB-VPCP Điểm 4.d- Thông báo 125/TB-VPCP).

Để nâng cao tính pháp lý của văn bản, bảo đảm cho việc thựchiện có hiệu quả các mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 22 tháng 5 năm2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về vấn đề nêu trên, trìnhChính phủ ký ban hành thay thế việc xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủnhư đã giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng CP, các PTTg:- Các Bộ: TC, TP, CA, QP;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, KNTN, TTĐT;- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy