BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3381/TCT-CS
V/v truy thu thuế GTGT, thuế TNDN của tổ chức, cá nhân người nhận thầu xây dựng nhà.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 100/CT-THNVDTngày 18/2/2008 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre hỏi về thời điểm thu thuế GTGT, thuếTNDN của tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà ở, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăngnăm 1997 quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụchịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hànghóa chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế giá trị giatăng.

Điều 1 Luật thuế thu nhập doanhnghiệp năm 2003 quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịchvụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thunhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại Điều 2 của Luật này”.

Khoản 4 Điều 24 Luật thuế giá trịgia tăng 1997, khoản 4 Điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2003 quy định:Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơquan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuếtrong thời hạn 05 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khaiman, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng kýkê khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sởkinh doanh bắt đầu hoạt động.

Khoản 3 Điều 110 Luật Quản lý thuếcó hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007 quy định: “Quá thời hiệu xử phạt vi phạmpháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ sốtiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhànước”.

Căn cứ các quy định trên:

- Tổ chức, cá nhân nhận thầu xâydựng nhà (sau gọi là bên nhận thầu xây dựng) cho các hộ gia đình là người nộpthuế. Bên nhận thầu xây dựng có nghĩa vụ phải đăng ký, kê khai và nộp thuế Giátrị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương nơi có trụsở kinh doanh (nếu tổ chức, cá nhân là cơ sở có hoạt động kinh doanh thườngxuyên) hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình (nếu tổ chức, cá nhân không có hoạtđộng kinh doanh thường xuyên hoặc có trụ sở kinh doanh ở một địa phương nhưngnhận thầu xây dựng công trình tại địa phương khác tỉnh, thành phố).

- Trường hợp cơ quan thuế thực hiệnkiểm tra và có đủ cơ sở xác định tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng nhà ở củacác hộ gia đình – bên nhận thầu – không thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế đốivới hoạt động nhận thầu xây dựng thì cơ quan thuế có quyền truy thu đủ số thuếGTGT và thuế TNDN theo các quy định trên. Hộ gia đình chỉ là người đi thuê xâydựng nhà ở, không phải là bên nhận thầu xây dựng nên không phải là người nộpthuế vì vậy không thực hiện truy thu thuế đối với hộ gia đình (Tổng cục Thuế đãcó công văn số 3700 TCT/DNK ngày 11/11/2004 về việc này).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, TT, HT;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương