TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3381 TCT/DNNN
V/v Chính sách ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 2625 CT/THDT ngày 8 tháng 10 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc: “Vướng mắc trong thực hiện ưu đãi đầu tư miễn giảm tiền thuê đất”. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 345 TC/TCDN ngày 9/1/2004 của Bộ Tài chính thì trường hợp Xí nghiệp Gạch Tuynen số 1 thuộc Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ. Đến ngày 8/11/2002 (ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành), đơn vị chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Nếu Công ty đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ thì vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi đầu tư theo mức quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.

Điểm 2 công văn số 376TCT/DNNN ngày 18/2/2004 của Tổng cục Thuế chỉ giải thích rõ thêm đối với trường hợp Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần sau ngày 8/11/2002 thì được hưởng ưu đãi đầu tư về miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc