TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3382 TCHQ/GSQL
V/v phân loại mặt hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất nước giải khát Schweppes Soda chanh phần 1 và 1B.

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục nhận đ|ợc công văn 3006/BV-04 ngày 30 tháng 06 năm 2004 của Công ty TNHH nước giải khát Coca Cola Việt Nam khiếu nại về việc ghi như trích yếu; Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ phần C, phần D quy định tại Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; căn cứ Quyết định 1711/2003/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục Hải quan ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra vụ việc để xem xét và trả lời Doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền và trình tự giải quyết khiếu nại.

Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất gửi Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo